Urbariát pasienkov a lesa,  pozemkové spoločenstvo Stráňavy.

STANOVY

Článok 1.

Základné ustanovenia.

1.  Všeobecne.

Stanovy upravujú najmä práva a povinnosti členov pozemkového spoločenstva, vnútornú organizáciu spoločenstva, pôsobnosť jeho orgánov, spôsob zvolávania valného zhromaždenia  a zásady hospodárenia tak, aby bol dosahovaný účel pozemkového spoločenstva.

Spoločenstvo je právnická osoba.

2.  Názov a sídlo pozemkového spoločenstva 

Názov spoločenstva  : Urbariát pasienkov a lesa, pozemkové spoločenstvo Stráňavy          (ďalej len „spoločenstvo“)          

Adresa sídla spoločenstva  :    013 25 Stráňavy 96

3.  Účel spoločenstva a predmet  činnosti

Spoločenstvo je spoločenstvom vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností, s cieľom jej spoločného obhospodarovania a užívania, zameraného predovšetkým na racionálne hospodárenie v lesoch a na poľnohospodárskej pôde.

Spoločenstvo vykonáva činnosti v súlade s osobitnými predpismi najmä  zákon  o lesoch, zákon o ochrane prírody a krajiny a zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.

4.  Majetok spoločenstva

Majetok spoločenstva tvoria pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Stráňavy, zapísané v katastri nehnuteľností na listoch vlastníctva č. 45, 483, 946, 1043, 1117, 1137, 1413, 1424, 1436, 1445, 1446, 1494, 1551, 1552, 1601, 1605, 1609, 1615, 1617, 1712, 1713, 1714, 1750, 1773, 1774, 1775, 1776, 1813, 1814, 1815, 1816, 1827 a 1828, v katastrálnom území Trnové zapísané na listoch vlastníctva č. 1727, 3286, 3823, 3539 a 3716 a v katastrálnom území Mojšova Lúčka zapísané na liste vlastníctva č. 1278 o celkovej výmere spoločenstva 252 5357,9090 m2.

S podielmi nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastnícke právo nie je evidované v katastri nehnuteľností alebo ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané, nakladá Slovenský pozemkový fond (ďalej len „fond“).

Článok 2.

Spoločná nehnuteľnosť.

1. Spoločnou nehnuteľnosťou sa v zmysle zákona o pozemkových spoločenstvách rozumie jedna nehnuteľná vec, ktorá môže pozostávať z viacerých pozemkov. Podielové spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti možno zrušiť a vyporiadať podľa osobitného predpisu (§ 8 ods. 1 zákona o pozemkových spoločenstvách). Spoločnou nehnuteľnosťou nie je stavba.

2. Od pozemku alebo pozemkov patriacich do spoločnej nehnuteľnosti možno na základe rozhodnutia spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti na valnom zhromaždení oddeliť novovytvorený pozemok (ďalej len „oddelená časť spoločnej nehnuteľnosti“). Oddelená časť spoločnej nehnuteľnosti prestáva byť spoločnou nehnuteľnosťou dňom zápisu v katastri nehnuteľností.

Oddelenie časti od spoločnej nehnuteľnosti musí mať jasne stanovený dôvod (napr. investičný zámer, majetkoprávne  vysporiadanie apod.) nakoľko oddelením časti od spoločnej nehnuteľnosti sa výmera spoločnej nehnuteľnosti zmenšuje a spoločenstvo určí spôsob užívania alebo ďalšieho nakladania s oddelenou časťou spoločnej nehnuteľnosti.

Oddelená časť spoločnej nehnuteľnosti sa stáva spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou, ak jej vlastníci nerozhodnú inak.

3. Vznik nového pozemku patriaceho do spoločnej nehnuteľnosti nie je oddelením časti spoločnej nehnuteľnosti.

4. Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti môžu spoločnú nehnuteľnosť alebo jej časť prenajať.

Článok 3.

Členstvo v spoločenstve, vznik a zánik členstva.

1. Členmi spoločenstva sú všetci vlastníci spoločne obhospodarovaných nehnuteľnosti.

Pri rozhodovaní valného zhromaždenia fond vykonáva práva člena spoločenstva, len ak zhromaždenie rozhoduje podľa článku 6, ods. 1 písm a), b), d), e), i) a j) stanov.

Fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu (čl. 9 ods.1 zmluvy) a nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti  nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastnícke právo nie je evidované v katastri nehnuteľností, alebo ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané čl. 9 ods. 2 zmluvy).

Fond nemôže užívať pozemky, ktoré zodpovedajú podielom na spoločnej nehnuteľnosti podľa tohto odseku, ale užíva ich spoločenstvo; fond prijíma podiel na zisku alebo na nájomnom podľa čl. 9 ods. 7 až 9 stanov.

2. Členstvo v spoločenstve vzniká a zaniká prevodom (kúpa, darovanie), alebo prechodom (dedením) vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Právny úkon o prevode vlastníckeho podielu musí mať písomnú formu.

3. Pri prevode a prechode podielu na spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel, ktorému zodpovedá výmera menšia ako 2000 m2 ; zlúčením podielov môže vzniknúť podiel, ktorému zodpovedá výmera menšia než 2000 m2 .

4. Nadobúdateľ vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu a dňom vstupu do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu pristupuje aj k zmluve o spoločenstve.

5. Na prevod podielu na spoločnej nehnuteľnosti medzi spoluvlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti sa nevzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve (§ 140 Občianskeho zákonníka), s výnimkou prevodu vlastníckeho práva k podielom spoločných nehnuteľností vo vlastníctve štátu, ak vlastnícke právo prevádza fond. V tomto prípade majú vlastníci podielov spoločných nehnuteľností k podielom spoločných nehnuteľností, ktoré spravuje fond predkupné právo.

Možnosť prevodu podielu na blízku osobu ( súrodenec, manžel, deti ) nie je predkupným právom dotknutá.

6. Ak vlastník podielu na spoločnej nehnuteľnosti prevádza spoluvlastnícky podiel na tretiu osobu, je povinný ho ponúknuť ostatným vlastníkom podielov na spoločnej nehnuteľnosti; podiel možno ponúknuť prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov alebo v ich mene spoločenstvo podľa ods.10, možno ho previesť tretej osobe.

Výbor zverejní na vývesnej tabuli a na svojej webovej stránke prevádzané podiely na predaj najmenej na dobu 30 dní od dňa vyvesenia. Člen spoločenstva môže počas tejto doby podať písomnú žiadosť na výbor o odkúpenie ponúkaného podielu.         

7. Pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielom na spoločnej nehnuteľnosti.

8. Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný.

9. Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti na    spoločenstvo je zakázaný, ak by podiel spoločenstva na spoločnej nehnuteľnosti presiahol 49 %.

10. Ak výbor v mene spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti uzatvorí zmluvu o prevode   vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti, nadobúdateľom podielu sa stávajú všetci vlastníci spoločnej nehnuteľnosti pomerne podľa veľkosti podielov a cenu platí spoločenstvo.

11. Členom z titulu dedenia  sa môže stať aj fyzická osoba, ktorá nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, alebo nie je plnoletá.

12. Ak je vlastníkom podielu spoločnej nehnuteľnosti osoba ktorá nie je spôsobilá na právne úkony, takúto osobu v spoločenstve zastupuje a za ňu koná ustanovený opatrovník alebo zákonný zástupca.

13. Zmluvu o prevode vlastníctva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti možno za rovnakých podmienok uzavrieť so všetkými vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti aj jednotlivo na viacerých listinách; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu   (§ 9 ods.12 zákona o pozemkových spoločenstvách).

14. Výnos z predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, ktorí pristúpili k zmluve o prevode vlastníckeho práva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti. Na nakladanie s podielmi na oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti, ktoré spravuje alebo s nimi nakladá fond, sa vzťahuje osobitný predpis     (§ 9 ods.13 zákona o pozemkových spoločenstvách).

15. Na zriadenie vecného bremena zmluvou a na obmedzenie vlastníckeho práva vyvlastnením sa primerane vzťahujú odseky 13 a 14.

16. Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti môžu spoločnú nehnuteľnosť alebo jej časť prenajať.

17. Členovia spoločenstva ručia za záväzky spoločenstva podľa veľkosti svojho podielu na spoločnej nehnuteľnosti. Spoločenstvo zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom.

Článok 4.

Práva a povinnosti členov.

1. člen spoločenstva má právo :

a) zúčastňovať sa na valnom zhromaždení spoločenstva, podávať návrhy, pripomienky a požadovať vysvetlenia týkajúce sa činnosti spoločenstva,

b) podieľať sa na činnosti spoločenstva tak, aby bol napĺňaný účel spoločenstva a zdržiavať sa konania, ktoré by tomuto účelu odporovalo,

c) voliť a byť volený do orgánov spoločenstva,

d) na podiel zo zisku spoločenstva, ktorý zhromaždenie schválilo na rozdelenie,

e) nahliadnuť do zoznamu členov a do zoznamu nehnuteľností a robiť si z neho výpisy,

f) nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa hospodárenia spoločenstva a vyžiadať si ich kópie. Nahliadanie do dokladov bude možné len za prítomnosti člena výboru spoločenstva.

g) byť informovaný o činnosti spoločenstva, ak o to požiada žiadosťou doručenou výboru spoločenstva,

h) podávať orgánom spoločenstva písomné podnety a sťažnosti na činnosť v spoločenstve ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a žiadať o nápravu.

i) dať sa zastupovať na valnom zhromaždení fyzickou osobou (člen spoločenstva, rodinný príslušník príp. tretia osoba) na základe udeleného písomného plnomocenstva,  v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia.

2. člen spoločenstva je povinný :

a) zúčastňovať sa na činnosti spoločenstva,

b) dodržiavať stanovy a ďalšie vnútorné pokyny spoločenstva,

c) plniť uznesenia spoločenstva,

d) uhradiť škodu, ktorú spôsobil spoločenstvu svojim konaním,

e) chrániť a zveľaďovať majetok spoločenstva,

f) oznámiť spoločenstvu všetky zmeny skutočností evidovaných v zozname členov do dvoch mesiacov od ich vzniku (článok 7, ods. 11 stanov).

g) v naliehavých prípadoch (napr. kalamita, požiar) poskytnúť súčinnosť bez nároku na odmenu a bez ohľadu na veľkosť podielov na spoločnej nehnuteľnosti.

3. Na práva a povinnosti neupravené zmluvou alebo stanovami, sa vzťahujú prednostne príslušné ustanovenia zákona o pozemkových spoločenstvách, príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Článok 5.

Orgány spoločenstva, ich oprávnenia a povinnosti

1. Orgány spoločenstva sú :

a) valné zhromaždenie 

b) výbor,

c) dozorná rada.

2. Volebné obdobie orgánov spoločenstva je päť rokov.

3. Do orgánov spoločenstva podľa ods. 1 písm. b), c)  môžu byť volené fyzické osoby staršie ako 18 rokov, alebo právnické osoby, ktoré sú členmi spoločenstva a najneskôr v deň voľby písomne oznámili spoločenstvu svoju kandidatúru.

4. Členovia orgánov môžu byť opätovne volení.

5. Členovia orgánov spoločenstva sú povinní vykonávať svoje funkcie svedomite, plniť zverené úlohy a dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a stanovy.

6. Členovia orgánov spoločenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej funkcie, sú zodpovední spoločne a nerozdielne za škodu, ktorú tým spoločenstvu spôsobili.

7. Člen orgánov spoločenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že pri výkone svojej funkcie postupoval s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločenstva, ako aj za škodu spôsobenú konaním, ktorým vykonával uznesenie zhromaždenia. To neplatí, ak je uznesenie v rozpore s právnymi predpismi alebo so stanovami.

8. Členom výboru spoločenstva, dozornej rady a iného orgánu spoločenstva zriadeného zmluvou  o spoločenstve môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony.

9. Funkčné obdobie orgánu spoločenstva podľa ods. 1 písm. b) a c) sa začína  v lehote do 15 dní odo dňa zvolenia orgánu spoločenstva. Dĺžka funkčného obdobia orgánu spoločenstva nesmie presiahnúť dĺžku jeho volebného obdobia.  Ak na uvoľnené miesto v orgáne spoločenstva nastupuje náhradník alebo je zvolený nový člen orgánu spoločenstva, jeho funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia orgánu spoločenstva.

10. Členstvo v orgánoch spoločenstva podľa ods. b) až d) zaniká uplynutím funkčného obdobia orgánu spoločenstva, odvolaním, smrťou fyzickej osoby, zánikom právnickej osoby alebo písomným oznámením o vzdaní sa členstva. 

Článok 6.

Valné zhromaždenie

1.  Pôsobnosť.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločenstva. Skladá sa zo všetkých členov spoločenstva zapísaných v zozname.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí :

a) schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny, okrem zmien v zozname členov a zozname nehnuteľností,

b) schvaľovať stanovy a ich zmeny,

c) voliť a odvolávať členov a náhradníkov členov orgánov spoločenstva uvedených v čl. 5 ods. 1 písm b) a c),   

d) rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa čl. 2 ods. 2 stanov,

e) rozhodovať o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa čl. 3 ods. 10,

f) rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti  a nakladaní s majetkom spoločenstva,

g) schvaľovať účtovnú závierku,

h) rozhodovať o rozdelení zisku a majetku spoločenstva určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva a spôsobe úhrady straty,

i) rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,

j) rozhodovať o zrušení spoločenstva,

k) rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rokovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva,

Okrem vyššie uvedeného valné zhromaždenie :

l) schvaľuje zásady pre predaj dreva (palivové a úžitkové) odberateľom, členom a nečlenom spoločenstva, zásady pre predaj nehnuteľností, zásady pre odmeňovanie členov výboru a dozornej rady, zásady pre zamestnávanie  na výkon činností v lese a na poľnohospodárskej pôde a ich odmeňovanie a kompetencie predsedu, podpredsedu a hospodára - pokladníka,

m) splnomocňuje výbor na konania súvisiace s uznaním poľovného revíru a s uzatvorením zmluvy o užívaní poľovného revíru, zmluvy o prenájme spoločnej nehnuteľnosti alebo jej časti, zmluvy o prevode vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti, ako aj na konania súvisiace s oddelením časti spoločnej nehnuteľnosti, a so stavebným konaním,

n) schvaľuje ročné plány činnosti spoločenstva,

o) schvaľuje správu o hospodárení spoločenstva a nakladaní so spoločným majetkom a správu dozornej rady.

1.1. Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní zhromaždenia rovnaký pomer hlasov  aký mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností podľa čl. 3 ods.7 stanov. Spoločenstvo, ktoré je členom seba samého, nemá pri rozhodovaní zhromaždenia žiadne hlasy.

1.2  Zhromaždenie rozhoduje :

  • podľa čl.6 ods. 1 písm. a), b), i) a j)  nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva,
  • o veciach podľa čl. 6 ods. 1 písm. c), f), g), h) a k)  nadpolovičnou väčšinou hlasov  členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje, alebo s ktorými nenakladá fond,
  • o veciach podľa čl. 6 ods. 1 písm. d) a e) rozhodujú len vlastníci spoločnej nehnuteľnosti nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov.

1.3 Hlas člena spoločenstva, ktorý nie je známy a ktorého podiel nespravuje a s ktorým nenakladá fond, sa pri rozhodovaní zhromaždenia nezohľadňuje (ide o podiely po zomrelých členoch spoločenstva a dedičské konanie je neukončené).

1.4. Na valnom zhromaždení sa hlasuje verejne, hlasovanie pri voľbe do orgánov spoločenstva je tajné, ak zhromaždenie nerozhodne inak.

1.5. Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia.

2. Spôsob zvolávania a organizácia zasadnutia valného zhromaždenia

a) zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva výbor spoločenstva najmenej raz za rok,

b) valné zhromaždenie vedie predseda, alebo ním poverený člen výboru,

c) výbor je povinný pozvať na zasadnutie valného zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom jeho zasadnutia všetkých členov spoločenstva a fond,

d) výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia valného zhromaždenia oznámenie uverejní na obvyklom mieste, ktorým je informačná tabuľa spoločenstva umiestnená na Urbárskom dome, Stráňavy č. 96,  na webovej stránke spoločenstva alebo v médiu s celoštátnou pôsobnosťou.

e) v oznámení a pozvánke na zasadnutie valného zhromaždenia výbor uvedie :

  • názov a sídlo spoločenstva,
  • miesto, dátum a hodinu zasadnutia valného zhromaždenia,
  • údaj či ide o riadne zasadnutie, čiastkovú schôdzu alebo mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia,
  • program zasadnutia valného zhromaždenia,
  • informáciu o tom, kto valné zhromaždenie zvoláva a na koho návrh,
  • poučenie o možnosti zúčastniť sa zasadnutia na základe splnomocnenia.

Ak vlastník podielu na spoločnej nehnuteľnosti ponúka svoj podiel prostredníctvom výboru podľa čl. 3 ods. 6 stanov, alebo ak fond prevádza podiel vo vlastníctve štátu podľa čl. 3 ods. 5 stanov, výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia,

Výbor môže v pozvánke uviesť, že ak na zasadnutí zhromaždenia nebude dostatočná účasť na to, aby sa dosiahlo rozhodnutie podľa čl. 6 ods.1.2, považuje sa toto zasadnutie za prvú čiastkovú schôdzu; zároveň uvedie miesto, dátum a hodinu konania ďalších čiastkových schôdzí,

Ak v pozvánke a v oznámení nie je uvedený bod programu zasadnutia zhromaždenia podľa čl. 6 ods. 1 písm. i) alebo j), nemožno taký bod programu doplniť na zasadnutí zhromaždenia,

f) výbor je povinný zvolať zasadnutie valného zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň 1/4  hlasov všetkých členov spoločenstva, v termíne ktorý  navrhnú členovia spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie valného zhromaždenia alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia valného zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá splnomocnený zástupca členov spoločenstva alebo dozorná rada; splnomocnený zástupca členov spoločenstva alebo dozorná rada má práva a povinnosti výboru podľa čl. 6 ods. 2 písm. a), c), d), e) a i), 

g) výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa čl. 6 ods. 1.2.. Na zvolanie mimoriadneho zasadnutia zhromaždenia sa primerane vzťahuje čl. 6 ods. 2 písm. a), c), d), e) a i). Na mimoriadnom zasadnutí valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov spoločenstva. Zhromaždenie nemôže rozhodovať o veciach podľa čl. 6, ods. 1 písm. a), b), d), e), i) a j) stanov,

h) valné zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor, pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia valného zhromaždenia. Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach,

i) výbor môže rozhodnúť o uskutočnení zasadnutia zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania. K pozvánke pripojí materiály o ktorých má zhromaždenie rokovať, hlasovacie lístky a návratovú obálku a v pozvánke uvedie dátum, do ktorého má byť odoslaná návratová obálka s hlasovacím lístkom a poučenie o spôsobe hlasovania a úprave hlasovacieho lístka. Na zvolanie zasadnutia zhromaždenia formou korešpodenčného hlasovania sa primerane vzťahuje čl. 6  ods. 2 písm. a), c, d, a e),

j) pri rozhodovaní o právach a povinnostiach má každý člen spoločenstva taký počet hlasov, aký zodpovedá jeho podielu na spoločnej nehnuteľnosti,  vyjadrený v m2  zaokrúhlených na dve desatinné miesta,

k) na valnom zhromaždení môže člena spoločenstva zastupovať iný člen, rodinný príslušník alebo tretia osoba, na základe písomného splnomocnenia.

Článok 7.

 Výbor

1. Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach o ktorých to ustanovuje zákon o pozemkových spoločenstvách, zmluva o pozemkovom spoločenstve alebo stanovy alebo o ktorých tak rozhodne valné zhromaždenie, ak nie sú uvedeným zákonom zverené iným orgánom spoločenstva.

2. Výbor koná za členov spoločenstva pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti, ich spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z ich vlastníctva,

3. Uzatvára v mene členov spoločenstva nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je spoločná nehnuteľnosť, alebo inú obdobnú zmluvu, ak zo zmluvy, stanov alebo rozhodnutia spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti nevyplýva niečo iné,

4. Zastupuje členov spoločenstva, okrem členov spoločenstva podľa čl. 3 ods. 1 stanov (fond),  vo veciach nadobúdania časti spoločnej nehnuteľnosti, ktorej vlastníctvo je sporné,

5. Uzatvára v mene spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti zmluvu o prevode vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa čl. 3 ods. 10 stanov, ak tak rozhodlo valné zhromaždenie.

6. Zabezpečuje všetky, organizačné, prevádzkové, ekonomické a pracovnoprávne záležitosti spoločenstva.

7. Výbor má päť  členov a skladá sa z predsedu, podpredsedu, hospodára - pokladníka a dvoch členov. Predsedu, podpredsedu, hospodára - pokladníka si volí výbor na svojom prvom zasadnutí spomedzi svojich členov. Člen výboru sa pri výkone svojej funkcie môže dať zastúpiť len členom výboru.

Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.

8. Za výbor koná v bežných veciach predseda spoločenstva a ďalší člen výboru zapísaný v registri. Ak je na právny úkon ktorý robí výbor predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu.

Štatutárnymi zástupcami spoločenstva sú predseda, podpredseda a hospodár-pokladník.

9. Predsedu v prípade jeho neprítomnosti (nemoc a pod.) zastupuje poverený člen výboru zapísaný v registri.

10. Členovi výboru možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí valné zhromaždenie.

11. Výbor vedie zoznam členov spoločenstva a zoznam nehnuteľností nasledovne :

a) do zoznamu členov sa zapisuje meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia člena,   veľkosť vlastníckeho podielu, dátum vzniku členstva v spoločenstve, právny predchodca člena spoločenstva  a dátum zápisu do zoznamu členov.

Do zoznamu členov možno zapisovať aj právny dôvod vzniku členstva a spôsob vyplatenia     podielu na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva.

b) do zoznamu nehnuteľností sa zapisuje katastrálne územie, čísla listov vlastníctva alebo iných listín na ktorých je v katastri nehnuteľností zapísaná spoločná nehnuteľnosť alebo spoločne obhospodarované nehnuteľnosti,  parcelné čísla, druh a výmera pozemkov.

12. Člen spoločenstva a fond majú právo nahliadnúť do zoznamu členov, do zoznamu nehnuteľností, žiadať o výpisy z nich a robiť si z nich výpisy, ako aj nahliadať do dokladov týkajúcich sa hospodárenia spoločenstva a vyžiadať si ich kópie.

Výbor je povinný umožniť každému, kto osvedčí právny záujem, nahliadnúť do zoznamu členov a zoznamu nehnuteľností a vydať členovi spoločenstva, ktorý o to písomne požiada, potvrdenie o členstve v spoločenstve a výpis zo zoznamu členov a zo zoznamu nehnuteľností.

13. Spoločenstvo je povinné zapísať do zoznamu členov  a do zoznamu nehnuteľností zmeny evidovaných skutočností do piatich dní odo dňa ich nahlásenia.

14. Ak v priebehu volebného obdobia dôjde k zmene na poste predsedu (odstúpenie, úmrtie a pod.), výkon činnosti predsedu preberie člen výboru zapísaný v registri až do najbližších volieb a z náhradníkov sa doplní výbor na požadovaný počet.

15. Predkladá zhromaždeniu oznámenie člena o prevode členského podielu a spolu s ročnou účtovnou závierkou aj návrh spôsobu rozdelenia zisku, alebo spôsob úhrady straty.

16.  Zasadnutie výboru zvoláva a riadi predseda spoločenstva, alebo ním poverený člen výboru podľa potreby. Rokovania výboru sa môžu zúčastniť aj členovia dozornej rady bez hlasovacieho práva.

Návrh programu zasadnutia výboru zostavuje predseda v súlade s plánom činnosti spoločenstva.

Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na schválenie rozhodnutia výboru je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov.

17. Na rokovanie výboru môže byť prizývaný aj odborný lesný hospodár, ako odborný garant hospodárenia v lesoch, za účelom priebežného informovania výboru o stave hospodárenia v lesoch spoločenstva a jeho zdravotnom stave v zmysle programu starostlivosti o lesy.

18. Výbor je povinný informovať Okresný úrad v Žiline, odbor pozemkový a lesný   o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní odo dňa jeho konania.

19. Výbor rozhoduje o kandidátoch na odborného lesného hospodára, dáva návrh orgánu štátnej správy lesného hospodárstva na ustanovenie a na odvolanie člena lesnej stráže.

20. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu spôsobom ktorý je v rozpore s čl. 3 ods. 6 stanov môže výbor v lehote do 3 rokov od nadobudnutia vlastníckeho práva napadnúť a súdnou cestou žiadať o zrušenie zmluvy (kúpnej, darovacej a i.)

21. Spoločenstvo, v ktorom výboru uplynulo funkčné obdobie a nie je zvolený nový výbor, alebo v ktorom výbor nemá počet členov podľa odseku 6 a na uvoľnené miesto nenastúpil náhradník, až do zvolenia nového výboru alebo člena výboru môže vykonávať len

      a) úkony smerujúce k zvolaniu zasadnutia zhromaždenia na voľbu výboru alebo člena výboru,

      b) náhodnú ťažbu a činnosť zameranú na ochranu lesa,

      c) úkony súvisiace s plnením daňovej povinnosti.

22. Členovia výboru sú povinní zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku  

      Informácií, ktorými by mohla vzniknúť spoločenstvu škoda.

      Výbor zabezpečí spracovanie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

23. Predseda spoločenstva je povinný oznámiť Okresnému úradu v Žiline zmenu údajov zapísaných v registri do 30 dní odo dňa zmeny údajov alebo vzniku skutočnosti, na základe ktorej sa spoločenstvo zrušuje.

24. Výbor vydá na požiadanie členovi spoločenstva jedno vyhotovenie zmluvy a stanov.

Článok 8

Dozorná rada.

1.  Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov. Za výkon svojej činnosti zodpovedá valnému zhromaždeniu.

2.  Dozorná rada má najmenej troch členov, každý musí byť členom spoločenstva. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.

3.  Kandidát na člena dozornej rady sa prihlasuje do volieb písomnou prihláškou doručenou výboru    najneskôr  v deň voľby.

4.  Na čele dozornej rady je predseda, ktorého volí dozorná rada z členov dozornej rady.

5.  Členovi dozornej rady možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.

6. Dozorná rada má právo zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve, dozorná rada má v takom prípade povinnosti výboru podľa čl. 6  ods. 2 písm. a), c), d), e) a i) stanov. Dozorná rada zvolá zasadnutie zhromaždenia, ak ju o to požiada splnomocnený zástupca členov spoločenstva podľa čl. 6 ods. 2 písm. f) stanov.

7.  Dozorná rada predkladá zhromaždeniu správu o svojej činnosti za príslušný rok.

 Článok 9.

Zásady hospodárenia.

1. Spoločenstvo hospodári s majetkom spoločenstva, ktorým sa rozumie súhrn majetkových hodnôt  ktoré spoločenstvo vlastní a ktoré sú určené na plnenie úloh spoločenstva, slúžia mu a vznikli v súvislosti s užívaním a hospodárením na spoločnej nehnuteľnosti.

2. Výbor zodpovedá za plnenie daňových a odvodových povinností a za riadne vedenie účtovníctva spoločenstva, v zmysle platných zákonných predpisov.

3. Spoločenstvo na spoločnej nehnuteľnosti  hospodári v lesoch a užíva poľnohospodárske pozemky. Hospodárske činnosti bude spoločenstvo vykonávať v súlade s príslušnými zákonnými predpismi, najmä zákon o lesoch, zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Spoločenstvo môže vykonávať aj inú podnikateľskú činnosť, v tom prípade je povinné riadiť sa osobitnými predpismi, a to najmä  obchodný zákonník   a zákon o živnostenskom podnikaní.

4. Za účelom odborného hospodárenia v lesoch je spoločenstvo povinné zabezpečiť odborného lesného hospodára, ktorému hradí náklady spojené s výkonom činnosti a povinností.

5. Orgány spoločenstva rozhodujú o právnych úkonoch a použití finančných prostriedkov spoločenstva jednotlivo maximálne do výšky:

a) 500,00 €               -   predseda spoločenstva

b) 3000,00 €             -   výbor

c) nad 3000,00 € - valné zhromaždenie, na presne určené použitie finančných prostriedkov

6. V prípade priaznivých hospodárskych výsledkov spoločenstvo bude vyplácať podiel na zisku (dividendy)  členom, ktorí sú vedení v zozname so stavom aktuálnym  k 31.12. predchádzajúceho roka.

7. Podiel člena spoločenstva na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva sa určí podľa pomeru účasti člena na výkone práv a povinností, ak z rozhodnutia valného zhromaždenia nevyplýva niečo iné. Uvedené sa vzťahuje aj na rozdelenie podielov nadobudnutých spoločenstvom podľa čl. 3 ods. 9 stanov, pri ich rozdelení členom spoločenstva.

8. Spoločenstvo je do 30 dní odo dňa rozhodnutia zhromaždenia podľa čl. 6 ods. 1 písm. h) stanov  povinné oznámiť toto rozhodnutie fondu.

9. Podiel člena na zisku a majetku sa uhrádza v oznámených termínoch :

    a)  v hotovosti v pokladni spoločenstva

    b)  prevodom na účet člena

    c)  poštovou poukážkou

Na vyplatenie podielov bankovým prevodom na účet člena alebo na vyplatenie poštovou poukážkou je potrebná písomná žiadosť člena.

Podiely vyplácané poštovou poukážkou budú uhrádzané na náklady člena za podmienky, že vyplácaný podiel je väčší ako sú poštové poplatky.

10. Spoločenstvo môže od člena spoločenstva alebo fondu požadovať úhradu skutočných  nákladov nevyhnutných na vyhotovenie kópií dokladov podľa čl. 7 ods. 12.. O výške úhrady za vyhotovenie kópie rozhodne valné zhromaždenie ; to sa primerane vzťahuje aj na vyhotovenie výpisu zo zoznamu členov a zo zoznamu    nehnuteľností.

11. Podľa zákona o dani z príjmov daňovým výdavkom je tvorba rezerv účtovaná ako náklad na lesnú pestovnú činnosť, vykonávanú podľa zákona o lesoch. Zostatok vytvorenej rezervy na lesnú pestovnú činnosť podľa predchádzajúceho zákona sa považuje za rezervu podľa zákona v sume finančných prostriedkov vložených vlastníkmi  do spoločenstva a určených  na lesnú pestovnú činnosť a ochranu lesa.

12. Na vyplácanie podielov členom spoločenstva sa vzťahuje trojročná premlčacia doba.

Článok 10.

Zrušenie a zánik pozemkového spoločenstva.

Spoločenstvo sa zrušuje :

1. Znížením počtu členov spoločenstva na menej ako päť.

2. Dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva, alebo dňom keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

3. Zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku, zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku.

4. Rozhodnutím valného zhromaždenia.

5. Člen spoločenstva môže podať na súd návrh na zrušenie spoločenstva, ak

    a) spoločenstvo nevykonáva činnosť a    

    b) výbor ani dozorná rada nemá minimálny členov a nenastúpil náhradník alebo nie sú zvolení členovia výboru a dozornej rady alebo výboru a dozornej rade uplynulo funkčné obdobie a ani opakovane nie je zvolený nový výbor alebo nová dozorná rada.

6. Ak sa spoločenstvo zrušuje likvidáciou, na likvidáciu spoločenstva sa požijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločností, ak tento zákon neustanovuje inak.

7. Spoločenstvo ktoré sa zrušuje, môže vykonávať len úkony smerujúce k svojmu zániku a do 30 dní odo dňa zrušenia spoločenstva je povinné zabezpečiť starostlivosť o poľnohospodársku pôdu alebo určiť obhospodarovateľa lesa.

8. Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra. Spoločenstvo nemôže zmeniť právnu formu na družstvo alebo na obchodnú spoločnosť ani na inú právnickú osobu; tým nie je dotknuté právo členov spoločenstva založiť družstvo, obchodnú spoločnosť alebo inú právnickú osobu.

Článok 11.

Spoločné a záverečné ustanovenia.

1. Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť schválením členmi na valnom zhromaždení dňa ......

2. Stanovy môže meniť a dopĺňať len valné zhromaždenie formou dodatku.

3. Zrušujú sa stanovy schválené valným zhromaždením dňa 13.3.2016.         

4. Stanovy sú vyhotovené v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu.  Jeden rovnopis sa doručuje Okresnému úradu v Žiline, pozemkový a lesný odbor, jeden sa nachádza v agende dozornej rady a dva budú uložené v agende výboru spoločenstva. Členom spoločenstva sú k dispozícii k nahliadnutiu, resp. sa poskytujú kópie v elektronickej podobe na základe žiadosti doručenej predsedovi spoločenstva. Písomné kópie sa poskytujú za úhradu,  ktorá vyrovná vzniknuté náklady.

5. Stanovy sú prístupné na webovej stránke spoločenstva www.urbariatstranavy.sk

6. Spoločenstvo  vydá vnútorné predpisy, ktoré upravia kompetencie členov výboru, predaj stavebného a palivového dreva členom a nečlenom spoločenstva, zásady odmeňovania členov výboru a dozornej rady, ako aj fyzických a právnických osôb s ktorými spoločenstvo uzatvára pracovnoprávne alebo zmluvné vzťahy.

7. Stanovy sú vypracované v zmysle zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z.z  a zákona č. 110/2018 Z.z..

 

V Stráňavách, dňa           23.3.2019

 

Za výbor spoločenstva :

Predseda  spoločenstva  :           Miroslav Lúčan

Podpredseda spoločenstva  :       Ján Puček

 

Za dozornú radu spoločenstva :

Predseda dozornej rady  :            Zita Berzáková