ROKOVACÍ  A VOLEBNÝ  PORIADOK

spoločenstva

Urbariát pasienkov a lesa, pozemkové spoločenstvo Stráňavy.

 

Účel rokovacieho a volebného poriadku.

 Účelom rokovacieho a volebného poriadku  je najmä upraviť práva a povinnosti orgánov spoločenstva a členov spoločenstva vyplývajúce zo stanov, 

 

Článok 1.

Základné ustanovenia.

 1. Rokovací poriadok spoločenstva upravuje postup orgánov spoločenstva pri výkone ich činnosti, ktorú vykonávajú v medziach všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa stanov spoločenstva.
 2. Orgány spoločenstva sa volia z členov spoločenstva.
 3. Do orgánov spoločenstva sa môžu voliť len plnoletí členovia, ktorí požívajú dôveru členov spoločenstva a sú bezúhonní .
 4. Funkčné obdobie orgánov spoločenstva je päť rokov.

 

Článok 2.

Konštituovanie orgánov spoločenstva. 

 1. Návrh kandidátov do orgánov spoločenstva zostavuje výbor, po predchádzajúcom súhlase navrhovanej osoby.
 2. Kandidátna listina (ďalej len „kandidátka“) sa zostavuje tak, aby obsahovala aspoň minimálny potrebný počet kandidátov do orgánov spoločenstva, t.j. päť kandidátov a aspoň jeden náhradník do výboru a traja kandidáti a aspoň jeden náhradník do dozornej rady. Na kandidátke sú kandidáti zoradení podľa abecedného poradia.
 3. Návrh kandidátky sa zverejní na obvyklom mieste, ktorým je informačná tabuľa spoločenstva, na webovej stránke spoločenstva a môže tvoriť prílohu k pozvánke na zasadnutie valného zhromaždenia. Pripomienky, doplňujúce a pozmeňujúce návrhy členov k zverejnenej kandidátke sa adresujú výboru.
 4. Člen orgánu, ktorého funkcia sa skončila, je zodpovedný za riadne odovzdanie funkcie. Povinný je najmä odovzdať doklady a písomnosti súvisiace s funkciou a vyúčtovať, prípadne vrátiť zverené majetkové hodnoty spoločenstva. O odovzdaní funkcie sa napíše záznam, podpísaný odovzdávajúcim a preberajúcim.
 5. V prípade úmrtia člena orgánu, požiada zodpovedný predstaviteľ spoločenstva pozostalých členov rodiny, o vydanie písomností vzťahujúcich sa k výkonu jeho funkcie.

 

Článok 3.

Rokovací  poriadok. 

 1. Valné zhromaždenie.
  1. valné zhromaždenie sa zvoláva spôsobom uvedeným v článku 6, ods. 2 stanov, v zmysle ktorého je výbor povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva a fond a  najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie na obvyklom mieste, ktorým je informačná tabuľa spoločenstva, na webovej stránke spoločenstva alebo v médiu s celoštátnou pôsobnosťou,
  2. rokovanie valného zhromaždenia otvára a vedie predseda spoločenstva, alebo ním poverený člen výboru (ďalej len „predsedajúci“).
  3. predsedajúci prednesie návrh programu rokovania, po jeho schválení a prípadnom doplnení určí zapisovateľa, dá zvoliť overovateľov zápisu, mandátovú komisiu, návrhovú komisiu a v prípade volieb  aj volebnú komisiu a potrebný počet osôb ktoré budú sčítavať hlasy (skrutátorov),
  4. mandátová komisia skúma oprávnenie prítomných zúčastniť sa na valnom zhromaždení, podáva správu o počte prítomných podľa prezenčnej listiny a o počte prítomných podľa veľkosti hlasov a zisťuje, či je valné zhromaždenie spôsobilé uznášania,
  5. návrhová komisia pripravuje návrh uznesenia, formulovaný podľa výsledkov rokovania a predkladá ho na schválenie na valnom zhromaždení sa hlasuje verejne, hlasovanie pri voľbe do orgánov spoločenstva je tajné,
  6. každý člen obdrží pri prezentácii hlasovací lístok s počtom vlastných podielov a príp. počtom zastupujúcich podielov na základe splnomocnenia,
  7. člen spoločenstva má pri hlasovaní taký počet hlasov, ktorý zodpovedá počtu vlastnených podielov,
  8. volebná komisia sa zriaďuje, keď sú na programe voľby orgánov spoločenstva a je min. 3 členná.
  9. k prerokovávaným bodom programu predsedajúci môže dať priestor na otázky, podanie návrhov, doplnkov a podnetov. Prípustné sú iba príspevky týkajúce sa prejednávanej veci a predsedajúci môže dať o nich hlasovať,
  10. na návrh člena môže valné zhromaždenie rozhodnúť o časovom limite jednotlivých vystúpení v rozprave, resp. v diskusii,
  11. ak je v programe zasadnutia valného zhromaždenia zaradená diskusia, predsedajúci ju riadi tak, aby každý kto sa verejne prihlási mohol vystúpiť a predniesť svoj príspevok. Pri prednesených návrhoch dá o nich na záver diskusie hlasovať,
  12. v prípade že diskutujúci odbočí od témy, alebo sa neprípustne a urážlivo vyjadruje, predsedajúci mu odoberie slovo. Pri opakovanom rušení priebehu rokovania a po upozornení predsedajúceho, môže predsedajúci rokovanie prerušiť a v krajnom prípade rušiteľa z rokovacej miestnosti vykázať,
  13. o rokovaní valného zhromaždenia sa vyhotoví zápisnica, ktorá musí obsahovať : dátum a miesto konania zhromaždenia, prijaté uznesenia, výsledky hlasovania. Prílohu zápisnice tvorí prezenčná listina podpísaná zúčastnenými členmi a ďalšie materiály prerokovávané a schválené valným zhromaždením,
  14. zápisnicu z valného zhromaždenia podpisujú predseda a overovatelia  zápisnice,
  15. zápisnicu z valného zhromaždenia výbor zverejní do 14 dní na obvyklom mieste a na webovej stránke
  16. v prípade neuznášaniaschopnosti valného zhromaždenia predsedajúci v priebehu rokovania ukončí rokovanie a návrhová komisia oznámi prijaté uznesenie v prerokovaných bodoch programu a o ďalšom zvolaní nového valného zhromaždenia,
  17. na priebeh rokovania čiastkových schôdzí valného zhromaždenia platia primerane ustanovenia uvedené v článku 6, ods.2 stanov.
 2. Výbor
  1. výbor má 5 členov.  Na svojom prvom zasadnutí výbor zvolí predsedu, podpredsedu a hospodára-pokladníka a rozdelí ostatné funkcie. O rozdelení funkcií vo výbore sa  vyhotoví písomný záznam s podpismi všetkých členov výboru.
  2. zasadnutie výboru zvoláva a riadi predseda spoločenstva, určí sa zapisovateľ a overovateľ zápisu,
  3. návrh programu zostavuje a predkladá predseda, členovia výboru môžu podať návrh na jeho doplnenie,
  4. výbor na rokovaniach prejednáva problematiku dotýkajúcu sa hospodárenia na spoločnej nehnuteľnosti, vlastníctvo podielov členov, ako aj ekonomické otázky. Zasadnutia výboru sa môže zúčastniť i člen dozornej rady,
  5. na rokovanie výboru môže byť prizývaný aj odborný lesný hospodár, ako odborný garant hospodárenia v lesoch, za účelom priebežného informovania výboru o stave hospodárenia v lesoch spoločenstva a jeho zdravotnom stave v zmysle programu starostlivosti o lesy,
  6. k jednotlivým bodom programu predsedajúci môže dať priestor na rozpravu. Každý člen výboru má právo k prerokovávaným bodom diskutovať a predkladať návrhy. O predložených návrhoch výbor rozhoduje hlasovaním,
  7. zo zasadnutia výboru sa vyhotovuje zápis, ktorý zachytáva priebeh rokovania a prijaté závery. Zápis podpisuje predseda a overovateľ.
 3. Dozorná rada.
  1. novozvolená dozorná rada si na svojom prvom zasadnutí zvolí predsedu dozornej rady.
  2. dozorná rada sa schádza podľa potreby. Je oprávnená zúčastniť sa rokovania výboru, kontrolovať všetku činnosť spoločenstva a prerokúvať sťažnosti jeho členov.

 

Článok 4.

Volebný poriadok.

 1. volebný poriadok upravuje spôsob a priebeh volieb do orgánov spoločenstva, ktorými sú výbor a dozorná rada. Volebné obdobie je  5 (päť)  rokov,
 2. členov výboru a dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie,
 3. do výboru spoločenstva je volených 5 členov, do dozornej rady 3 členovia,
 4. voľby sa konajú na valnom zhromaždení a správa volebnej komisie o výsledku volieb tvorí prílohu uznesenia valného zhromaždenia. Za prípravu volieb zodpovedá výbor spoločenstva,
 5. voľby do orgánov spoločenstva sa uskutočnia tajným hlasovaním,
 6. člen spoločenstva má pri hlasovaní taký počet hlasov, ktorý zodpovedá počtu vlastnených podielov,
 7. každý člen dostane pri prezentácii hlasovací lístok s počtom vlastných podielov a príp. počtom zastupujúcich podielov na základe splnomocnenia,
 8. predseda volebnej komisie na výzvu predsedajúceho prednesie charakteristiku kandidátov,  oznámi spôsob hlasovania a podáva návrh na voľbu.  Pred začatím volieb poučí prítomných členov o spôsobe vykonania volieb zakrúžkovaním poradového čísla navrhnutého kandidáta na volebnom lístku. Svojvoľné dopisovanie ďalších kandidátov do hlasovacieho lístka je neprípustné a takto upravený hlasovací lístok bude neplatný,
 9. Členovia volebnej komisie zisťujú výsledok voľby tak, že po hlasovaní spočítavajú hlasovacie lístky vložené do volebnej urny,
 10. do päťčlenného výboru a trojčlennej dozornej rady sú zvolení prví piati resp. prví traja kandidáti ktorí dosiahli najvyšší počet hlasov. Ďalší v poradí sa stávajú náhradníkmi pre prípadnú kooptáciu do výboru v priebehu volebného obdobia,
 11. spracované výsledky volieb a zoznamy zvolených ako aj nezvolených kandidátov volebná komisia odovzdá predsedajúcemu valného zhromaždenia, ktorý vyhlási výsledky volieb,
 12. volebná komisia vyhotoví správu o výsledku volieb, ktorá bude obsahovať : miesto, dátum a čas konania volieb, meno a priezvisko predsedu a členov volebnej komisie, počet všetkých oprávnených hlasov, počet zúčastnených hlasov, počet hlasov získaných jednotlivými kandidátmi a mená zvolených kandidátov do výboru a do dozornej rady,
 13. správu o výsledku volieb podpíšu všetci členovia volebnej komisie a bude tvoriť prílohu uznesenia z valného zhromaždenia,
 14. výsledky volieb, zloženie výboru a dozornej rady zverejní výbor do 14 dní na obvyklom mieste a na webovej stránke spoločenstva..

 

Článok 5.

Spoločné a záverečné ustanovenia. 

 1. Rokovací a volebný poriadok, jeho zmeny a doplnky schvaľuje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov spoločenstva.
 2. Tento rokovací a volebný poriadok schválilo valné zhromaždenie  spoločenstva dňa 23.3.2019

 

V Stráňavách, dňa 23.3.2019

 

Za výbor spoločenstva:

Predseda spoločenstva: Miroslav Lúčan

Podpredseda spoločenstva: Ján Puček

 

Za dozornú radu spoločenstva :

Predseda dozornej rady: Zita Berzáková