Zmluva

o pozemkovom spoločenstve vlastníkov

spoločne obhospodarovaných nehnuteľností

 Úvodné ustanovenie

Spoločenstvo pod názvom „Urbariát pasienkov a lesa, pozemkové spoločenstvo Stráňavy“ bolo založené Zmluvou o založení spoločenstva podľa § 11 zák. č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách ako subjekt s právnou subjektivitou a zapísané do registra pozemkových spoločenstiev na Obvodnom lesnom úrade Žilina rozhodnutím č. 2005/00384/Ba zo dňa 23.5.2005 s právoplatnosťou dňa 13.6.2005.

Dňa 16.2.2014 na valnom zhromaždení bola schválená zmluva v zmysle ustanovení zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách a touto zmluvou sa prispôsobujú právne pomery spoločenstva zákonu č. 110/2018 Z.z. ktorý mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.

Členmi spoločenstva sú všetci vlastníci podielov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností a Slovenský pozemkový fond (ďalej len „fond“), podľa prílohy č. 2.

Článok 1

1. Názov spoločenstva: Urbariát pasienkov a lesa, pozemkové spoločenstvo Stráňavy (ďalej len „spoločenstvo“)       

2. Adresa sídla spoločenstva: 013 25 Stráňavy 96

3. IČO: 00625221

Článok 2
Opis spoločne obhospodarovaných nehnuteľností

Spoločne obhospodarované nehnuteľnosti sú tvorené spoločnou nehnuteľnosťou a spoločne obhospodarovanými nehnuteľnosťami nachádzajúcimi sa v katastrálnom území Stráňavy, Trnové a Mojšova Lúčka.

Súčasťou zmluvy  o spoločenstve je aj :

 • Zoznam údajov o spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach   (príl. č. 1),
 • Zoznam členov spoločenstva   (príl. č. 2),

Článok 3
Orgány spoločenstva, ich oprávnenia a povinnosti

1. Orgány spoločenstva sú:

 1. valné zhromaždenie 
 2. výbor
 3. dozorná rada

2. Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločenstva. Skladá sa zo všetkých členov spoločenstva.

Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva výbor spoločenstva najmenej raz za rok.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

 1. schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny okrem zmien v zozname členov a zozname nehnuteľností,
 2. schvaľovať stanovy a ich zmeny,
 3. voliť a odvolávať členov a náhradníkov členov orgánov spoločenstva - výboru a dozornej rady,
 4. rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti,
 5. rozhodovať o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa čl. 3 ods. 10 stanov,
 6. rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti  a nakladaní s majetkom spoločenstva,
 7. schvaľovať  účtovnú závierku,
 8. rozhodovať o rozdelení zisku a majetku spoločenstva určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva a spôsobe úhrady straty,
 9. rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
 10. rozhodovať o zrušení spoločenstva,
 11. rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva.

Na valnom zhromaždení sa hlasuje verejne alebo  tajne,  ako rozhodne zhromaždenie.

Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia (v súlade s § 15 zákona o pozemkových spoločenstvách).

Podrobnosti o zvolávaní valného zhromaždenia, rozhodovaní, hlasovaní a ďalších záležitostiach sú upravené v stanovách (v súlade s § 14 zákona o pozemkových spoločenstvách).

3. Výbor

 1. výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach o ktorých to ustanovuje zákon o pozemkových spoločenstvách, zmluva o pozemkovom spoločenstve alebo stanovy alebo o ktorých tak rozhodne valné zhromaždenie, ak nie sú uvedeným zákonom zverené iným orgánom spoločenstva,
 2. výbor  zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu,
 3. výbor koná za členov spoločenstva pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach podnikania na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, ich spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z ich vlastníctva,
 4. uzatvára v mene členov spoločenstva nájomnú zmluvu, ktorej predmetom sú spoločne obhospodarované nehnuteľnosti, alebo inú obdobnú zmluvu, ak zo stanov alebo rozhodnutia spoluvlastníkov nevyplýva niečo iné,
 5. zastupuje členov spoločenstva, okrem členov spoločenstva podľa čl. 9 ods. 1 a 2 zmluvy (fond),  vo veciach nadobúdania časti spoločnej nehnuteľnosti, ktorej vlastníctvo je sporné,
 6. uzatvára v mene spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti zmluvu o prevode vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa čl. 3 ods. 10 stanov, ak tak rozhodlo valné zhromaždenie,
 7. výbor má najmenej troch členov. 

Podrobnosti o činnosti, právach a povinnostiach výboru sú  upravené  v stanovách.

4. Dozorná rada.

Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov. Za výkon svojej činnosti zodpovedá valnému zhromaždeniu,

Dozorná rada má najmenej troch členov.

Podrobnosti o činnosti, právach a povinnostiach dozornej rady sú upravené v stanovách.

 Článok 4
Spôsob voľby, odvolávania a volebné obdobie orgánov spoločenstva

 1. Hlasovanie pri voľbe do orgánov spoločenstva je tajné, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak. Členov výboru a dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Predsedu spoločenstva  volí výbor.
 2. O ostatných záležitostiach spoločenstva sa hlasuje verejne.
 3. Volebné obdobie výboru a dozornej rady je päť  rokov.

Článok 5
Práva a povinnosti členov

1. Člen spoločenstva má právo :

 1. podieľať sa na činnosti spoločenstva tak, aby bol napĺňaný účel spoločenstva a zdržiavať sa konania, ktoré by tomuto účelu odporovalo,
 2. voliť a byť volený do orgánov spoločenstva,
 3. podávať orgánom spoločenstva písomné podnety a sťažnosti na činnosť v spoločenstve ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a žiadať o nápravu,
 4. byť informovaný o činnosti spoločenstva, ak o to požiada,
 5. zúčastňovať sa na valnom zhromaždení spoločenstva, podávať návrhy, pripomienky a požadovať vysvetlenia týkajúce sa činnosti spoločenstva,
 6. na podiel zo zisku spoločenstva, ktorý zhromaždenie schválilo na rozdelenie,
 7. nahliadnúť do dokladov týkajúcich sa hospodárenia spoločenstva a vyžiadať si ich kópie.  Nahliadanie do dokladov bude možné len za prítomnosti člena výboru spoločenstva.

2. Člen spoločenstva je povinný :

 1. zúčastňovať sa na činnosti spoločenstva,
 2. dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sa na neho vzťahujú z titulu členstva v spoločenstve, zmluvu, stanovy a uznesenia orgánov spoločenstva,
 3. uhradiť škodu, ktorú spôsobil spoločenstvu svojim konaním,
 4. chrániť a zveľaďovať majetok spoločenstva,
 5. oznámiť spoločenstvu všetky zmeny skutočností evidovaných v zozname členov do   dvoch mesiacov od ich vzniku.

Článok 6
Druh činnosti spoločenstva.

Spoločenstvo na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach hospodári v lesoch a na poľnohospodárskych pozemkoch  v súlade s príslušnými zákonnými predpismi.

Článok 7
Vykonávanie podnikateľskej činnosti spoločenstvom

Prípadné vykonávanie podnikateľskej činnosti bude spoločenstvo vykonávať v súlade s osobitnými zákonnými predpismi.

Článok 8
Fond 

1. Spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu.

2. Nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti

 1. nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastnícke právo nie je evidované v katastri nehnuteľností,
 2. ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané.

3. Fond nemôže užívať pozemky, ktoré zodpovedajú podielom spoločnej nehnuteľnosti podľa ods. 1 a 2, ale užíva ich spoločenstvo; fond prijíma podiel na zisku alebo na nájomnom podľa čl. 9 ods. 7 až 9 stanov.

4. Fond vykonáva práva člena spoločenstva, len ak valné zhromaždenie rozhoduje podľa článku 3 ods. 2  písm. a), b), d), e),  i) a j)  zmluvy.

5. Fond v konaní pred súdom alebo pred orgánom verejnej správy koná v mene vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti podľa odsekov 1 a 2 vo veciach vlastníctva podielov spoločnej nehnuteľnosti, a to aj vtedy, ak vlastnícke právo týchto vlastníkov je sporné.

 Článok 9
Zrušenie a zánik pozemkového spoločenstva

Podrobnosti o spôsobe zrušenia a zániku pozemkového spoločenstva sú upravené v stanovách.

Článok 10
Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. 1. Pre podrobnejšiu úpravu práv a povinností členov spoločenstva, vnútornú organizáciu spoločenstva, pôsobnosť jeho orgánov, spôsob zvolávania a organizáciu zasadnutia zhromaždenia, hlasovací poriadok zhromaždenia a zásady hospodárenia spoločenstva, príp. ďalšie otázky na ktorých sa členovia spoločenstva dohodnú, vydá spoločenstvo stanovy.
 2. 2. Súčasťou zmluvy o spoločenstve je zoznam členov spoločenstva a zoznam údajov o spoločnej nehnuteľnosti.
 3. 3. Spoločenstvo je založené v zmysle zákona o pozemkových spoločenstvách a je právnická osoba.
 4. 4. Zmluva o spoločenstve schválená valným zhromaždením dňa 16.2.2014 sa mení a dopĺňa o ustanovenia zákona č. 110/2018 Z.z..
 5. 5. Zmluva o spoločenstve bola schválená valným zhromaždením dňa 23.3.2019
 6. 6. Zmluva je prístupná na webovej stránke spoločenstva www.urbariatstranavy.sk.
 7. 7. Zmluva je vypracovaná v zmysle zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z.z  a zákona č. 110/2018 Z.z..

 

V Stráňavách,  dňa:   23.3.2019

 

Za výbor spoločenstva:
Predseda  spoločenstva: Miroslav Lúčan
Podpredseda spoločenstva: Ján Puček

Za dozornú radu spoločenstva:
Predseda dozornej rady: Zita Berzáková