UZNESENIE

zo zhromaždenia Urbariátu pasienkov a lesa, pozemkové spoločenstvov Stráňavách prijaté na Valnom zhromaždení členov dňa 17.3.2018.

Plnenie uznesenia:

1. Zabezpečiť výplatu podielov zo zisku v roku 2017.

Termín : do  28.3.2018

Úloha splnená

 

2. Priebežne zabezpečovať aktualizáciu zoznamu členov urbariátu na základededičských rozhodnutí a zmlúv o prevode vlastníckych práv.

Termín : Priebežne rok 2018

Úloha splnená

 

3. Realizovať všetky úlohy obsiahnuté v lesnom hospodárskom pláne narok 2018 a úloh vyplývajúcich zo schválenej správy o činnosti urbariátu narok 2018.

Termín : Priebežne rok 2018

Úloha splnená

 

4. Vykonať práce v lese podľa schváleného dlhodobého plánu podľa OLH.

Termín : Priebežne rok 2018

Úloha splnená

 

5. Pripraviť evidenciu členov podľa  evidencie  na Katastrálnom úrade v Žiline,výplatu podielu zo zisku podľa množstva m2 jednotlivých členov a následnezriadiť depozitný účet pre nevyplatených členov.

Termín : do spracovania evidencie členov

Úloha splnená

 

6. Na základe pokynov Okresného úradu pozemkového a lesného hospodárstvavykonať prerezávku lesného porastu.

Termín rok 2018

Úloha splnená

 

7.Prehodnotiť nájomné zmluvy a dodatky k zmluvám za účelom hodnoty prenájmu.

Termín: rok 2018

Úloha čiastočne splnená

 

8.Prehodnotiť nájomnú zmluvu s nájomcom DOLVAP, s.r.o. Varín.

Termín : do 30.6.2018

Úloha splnená

 

9.Pokračovať v revitalizácií pasienkov – trvalé trávnaté porasty.

Termín: rok 2018

Úloha splnená

 

10. Zabezpečiť evidenciu pozemkov na Katastrálnom úrade Žilina podľaskutočného stavu členenia pôdy.

Termín: rok 2018

Úloha splnená

 

11. Valné zhromaždenie schvaľuje prenájom pozemkov parcely:

CKN 865/79

CKN 884/13, 884/28, 677/45

CKN 658/65, 658/58, 658/1 ,658/50, 897/17,897/16, 658/57,658/49,658/56, 658/48, 658/63, 658/68, 658/62, 658/61, 658/69,809/20, 922/13

CKN 884/48, 677/6, 677/145, 884/49, 884/50

CKN 724/2, 724/3, 886/23, 886/27

a parcely nachádzajúce sa na bývalom Roľníckom družstve.

Úloha splnená

 

12. Valné zhromaždenie súhlasí s prenájmom pozemkov / alebo ich častí/ patriacichdo spoločnej nehnuteľnosti, poveruje výbor spoločenstva uzatváraním nájomných zmlúv, pričom výbor spoločenstva dohodne všetky podstatnénáležitosti zmluvy s nájomcom. Tento súhlas neplatí pre nájom spoločnejnehnuteľnosti ako celku, v tomto prípade rozhoduje výlučne valné zhromaždenie.

Úloha splnená

 

Predseda urbariátu: Miroslav Lúčan v.r.