Urbár sa dá voľne preložiť ako mestská pozemková kniha zaznamenávajúca poddanskú pôdu, ktorej vlastníkom je zemepán a držiteľom urbárny sedliak.

Inými slovami je to súpis celkovej poddanskej pôdy a stanovenie povinnosti poddaných voči zemepánovi. Mária Terézia začala s novou právnou úpravou pomerov a v celokrajinskom meradle určila poddanské povinnosti. Takto sa upravili vzťahy medzi zemepánmi a poddanými. Táto reforma síce určila maximálne hranice dávok a povinností poddaným, no nijako nenarušila feudálne vlastníctvo pôdy a nezrušila nevoľníctvo. V agrárnej reforme svojej matky pokračoval aj Jozef II. V roku 1785 zrušil v Uhorsku nevoľníctvo.

 

Týmto patentom zaniklo pripútanie roľníka k pôde, priznala sa osobná sloboda i právo nakladať s hnuteľným majetkom. Za zavedenie tereziánskej reformy v Stráňavách zodpovedali stoličný konskriptori Mikuláš Marčovský a Ján Baroš. Nový urbár uviedli do života 4.6.1772. Urbár rozdelil pôdu, ktorá bola v užívaní poddaných v Stráňavách na vnútorný domový grund t.j. intravilán a na chotársky grund, t.j. extravilán - lúky. Intravilán v dedine bol stanovený na pol až jednu bratislavskú mericu. Tento tereziánsky urbár zostal v platnosti v podstate až do zrušenia poddanstva v roku 1848. Rozdrobenosť poddanskej pôdy v dedine bola veľká .

 

Dňa 26.mája 1942 sa konalo valné zhromaždenie urbariátu Stráňavy. Tu sa urbárnici jednomyseľne uzniesli, že si pozemky Brezie- Svrčiník dajú rozparcelovať, podľa podielu zapísať a na svoje meno zaknihovať. Prechod pozemkov do vlastníctva JRD bol dňom založenia družstva a urbariát bol zrušený. Štátne lesy prevzali do užívania 58,5 ha urbárskeho lesa. Pri zrušení urbariátu mal urbariát Stráňavy 181 podielnikov – členov, ktorí vlastnili 645 215 podielov. V majetku Poľnohospodárskeho družstva Strečno zostali urbárske pozemky, ktoré nám nemohli byť vydané. Išlo o 20ha pozemkov, na ktoré exekútor uvalil záložné právo v prospech veriteľov. Exekútor mal sídlo v  B.Bystrici. Postupne boli spracované potrebné podklady pre účasť v dražbe. Uskutočnili sa rokovania na exekútorskom úrade, bola zložená finančná zábezpeka a ponúkli sme cenu za pozemky. V dražbe bol urbariát úspešný. Cena za 1m štvorcový bola 4 Sk.Kompenzáciou vynaložených prostriedkov boli prostriedky z výhodného odpredaja stavebného pozemku záujemcovi, ktorý nebol občanom Stráňav.