Stanovy

Stanovy     

Názov pozemkového spoločenstva:                               Urbáriát Stráňavy,  p.s.
Sídlo pozemkového spoločenstva:                                 013 25 Stráňavy 96
IČO: 00625221                                                                     DIČ: 2020702453

 

 

 

                                                                    STANOVY

 


schválené zasadnutím zhromaždenia spoločenstva dňa 13. marca 2016, podľa zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, v znení zákona č. 34/2014.


Obsah:

Čl. I.     Základné ustanovenia
Čl. II.    Úlohy a ciele pozemkového spoločenstva
Čl. III.   Spoločná nehnuteľnosť
Čl. IV.   Vlastníctvo podielu
Čl. V.     Práva a povinnosti členov spoločenstva
Čl. VI.    Pôsobnosť orgánov spoločenstva
A. Zhromaždenie spoločenstva
B. Výbor
C. Kompetencie členov výboru
D. Dozorná rada
Čl. VII.   Fond
Čl. VIII.  Zásady hospodárenia spoločenstva  
A. Dane a účtovníctvo
B. Predaj stavebného a palivového dreva
C. Predaj stavebného a palivového dreva členom spoločenstva
D. Výkon práva poľovníctva
Čl. IX.     Odmeňovanie
Čl. X.      Zrušenie a zánik spoločenstva
Čl. XI.     Záverečné ustanovenia

Prílohy:  1 Hlasovací poriadok zhromaždenia
 2 Cenník dreva

Počet výtlačkov: 4
Číslo výtlačku: 1
       
                                                                       
Čl. I.
Základné ustanovenia

1. URBÁRIÁT Stráňavy, p.s. (ďalej len „pozemkové spoločenstvo alebo spoločenstvo pasienkov a lesa“) je spoločenstvo založené vlastníkmi spoločne obhospodarovaných nehnuteľností s právnou subjektivitou.  
2. Členmi pozemkového spoločenstva sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktorí svoj vlastnícky vzťah preukážu aktuálnou kópiou výpisu z listu vlastníctva alebo právoplatným uznesením súdu o nadobudnutí vlastníctva.
3. Pozemkové spoločenstvo sa pri výkone svojej činnosti riadi zákonom                             č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z.z. (ďalej len „zákon“). Jeho činnosť je vymedzená platnými právnymi predpismi SR, ktoré upravujú činnosť pozemkových spoločenstiev, zákonom o lesoch a ďalšími právnymi predpismi upravujúcimi lesný, poľnohospodársky a pasienkový fond, zmluvou o pozemkovom spoločenstve, týmito stanovami a uzneseniami, opatreniami a pokynmi orgánov ustanovených na dozor a kontrolu nad nimi.
4. Pozemkové spoločenstvo sa pri svojej podnikateľskej činnosti riadi právnymi predpismi, ktoré upravujú ochranu pôdy, lesa, životné prostredie a ekológiu, účtovníctvo, dane, odvody a ostatnými platnými zákonmi a nariadeniami.
5. Účelom stanov je upraviť vzťahy tak, aby bol dosahovaný účel pozemkového spoločenstva, ale tiež práva a povinnosti členov a spôsob ako ich vykonávať.


                                                                Čl. II.
Úlohy a ciele pozemkového spoločenstva

1. Pozemkové spoločenstvo vykonáva svoju činnosť v katastrálnom území Stráňavy, Trnove a Mojšová Lúčka presadzuje a obhajuje oprávnené záujmy svojich členov.
2. Pozemkové spoločenstvo najmä zabezpečuje činnosť pri pestovaní, ochrane, zveľaďovaní, obhospodarovaní lesných a pozemkových kultúr, ako aj ostatného majetku.
3. Pozemkové spoločenstvo vykonáva ťažbu na vyhradených porastoch v súlade s lesným hospodárskym plánom.
4. Pozemkové spoločenstvo:
a) zastupuje svojich členov pri rokovaniach so štátnymi a inými orgánmi, organizáciami, právnickými a fyzickými osobami,
b) zastáva záujmy a práva svojich členov v oblasti nakladania a využívania spoločného majetku,
c) vedie zoznam svojich členov, vydáva potvrdenie o členstve a výpis zo zoznamu,
d) užíva pozemky s výmerou zodpovedajúcou podielom na spoločnej nehnuteľnosti, ktoré spravuje alebo s ktorými nakladá Slovenský pozemkový fond (ďalej len „fond“) na základe nájomnej zmluvy,
e) prenajíma pozemky za účelom hospodárenia, výkonu práva poľovníctva a pod.


Čl. III.
Spoločná nehnuteľnosť

1. Spoločnou nehnuteľnosťou na účely zákona sa rozumie jedna nehnuteľná vec, ktorá pozostáva z viacerých samostatných pozemkov. Spoločná nehnuteľnosť         je nedeliteľná okrem prípadov uvedených v  § 8, ods. 2 zákona. Podielové spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti nemožno zrušiť a usporiadať podľa všeobecných ustanovení o zrušení a usporiadaní vlastníctva.

2. Spoločná nehnuteľnosť sa nachádza v katastrálnom území Stráňavy, Trnové a Mojšová Lúčka je uvedená na listoch vlastníctva s týmito výmerami:


 
a) lesné pozemky
b) trvalé trávne porasty
c) zastavané plochy a nádvoria
d) orná pôda
e) ostatné plochy
f) záhrada
       celkom: 96 ha 97 árov 85 m2
60 ha 56 árov 02 m2
11 ha 85 árov 48 m2
49 ha 01 árov 39 m2
25 ha 92 árov 01 m2
               92 árov 01 m2    250 ha 47 árov 39 m2

 

 

 

 

 


3. Pozemkové spoločenstvo na základe nájomnej zmluvy užíva pozemky,            ktoré spravuje alebo s ktorými nakladá fond.
 
4. Od pozemku alebo pozemkov patriacich do spoločnej nehnuteľnosti možno                na základe rozhodnutia zhromaždenia oddeliť novovytvorený pozemok (ďalej len „oddelená časť spoločnej nehnuteľnosti“), ak

a) ide o prevod vlastníckeho práva k pozemku zastavanému stavbou povolenou stavebným zákonom, ak nejde o neoprávnenú stavbu,
b) sa mení účelové využitie spoločnej nehnuteľnosti alebo jej časti podľa § 17, ods. 4 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 7, ods. 1 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov,
c) ide o prechod vlastníckeho práva k pozemkom vyvlastnením alebo na účel, na ktorý možno pozemok vyvlastniť,
d) tak ustanovuje osobitný predpis, § 11, ods. 13 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov,
e) ide o prevod vlastníckeho práva k pozemku v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme, podľa § 62, ods. 3, písm. c) a § 63 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.Čl. IV.
Vlastníctvo podielu

1. Na prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva sa nevzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve podľa Občianskeho zákonníka.
2. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, môže ho ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru, ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov, môže ho predať tretej osobe.
3. Vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti majú k podielom spoločnej nehnuteľnosti, ktoré spravuje fond predkupné právo. Ak fond prevádza vlastníctvo k podielom spoločnej nehnuteľnosti na predaj prostredníctvom výboru.
4. Výbor zverejní na vývesnej tabuli a na svojej webovej stránke obchodné podiely na predaj podľa bodu 3. a 4. najmenej po dobu 30 dní od vyvesenia. Člen spoločenstva môže počas tejto doby podať písomnú žiadosť na Výbor spoločenstva na odkúpenie voľného podielu na spoločnej nehnuteľnosti. Ak o odkúpenie voľného podielu spoločnej nehnuteľnosti neprejavia záujem členovia spoločenstva, môže byť obchodný podiel ponúknutý na predaj tretej osobe.
5. Pri prevode podielu spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť podiel, ktorého výmera je menšia ako 2 000 m2.
6. Členovia spoločenstva ručia za záväzky spoločenstva podľa veľkosti svojho podielu na spoločnej nehnuteľnosti. Spoločenstvo zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom.

Čl. V.
Práva a povinnosti členov spoločenstva

1. Každý člen spoločenstva má právo najmä:
a) voliť a byť volený do orgánov pozemkového spoločenstva za predpokladu,               že v deň volieb dovŕšil 18 rokov veku,
b) na informácie o hospodárení spoločenstva a nakladaní s jeho majetkom,
c) obracať sa na orgány spoločenstva s návrhmi, pripomienkami a sťažnosťami,
d) zúčastniť sa zasadnutia zhromaždenia,
e) kedykoľvek požiadať výbor o nahliadnutie do stanov spoločenstva a zmluvy o spoločenstve, prípadne poskytnutie stanov spoločenstva a zmluvy o spoločenstve v elektronickej podobe,
f) na ochranu svojho vlastníckeho podielu a majetkového podielu.
      
2. Každý člen spoločenstva je povinný najmä:
a) chrániť majetok spoločenstva
b) vykonávať činnosť na dosiahnutie účelu a cieľov spoločenstva a zdržať sa konania, ktoré by tomuto odporovalo,
c) bezodkladne oznámiť výboru alebo dozornej rade spoločenstva skutočnosti,              pri ktorých dochádza k poškodeniu, strate alebo zničeniu majetku spoločenstva,
d) bezodkladne informovať výbor spoločenstva o zmenách evidovaných skutočností, najmä zmeny adresy trvalého pobytu, resp. zmeny adresy pre doručovanie písomností,
e) bezodkladne informovať výbor spoločenstva o prevode alebo prechode vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti,
f) v naliehavých prípadoch (napr. kalamita, požiar) poskytnúť súčinnosť bez nároku na odmenu a bez ohľadu na veľkosť podielov na spoločnej nehnuteľnosti.

3. Pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielmi na spoločnej nehnuteľnosti.


Čl. VI.
Pôsobnosť orgánov spoločenstva

1. Orgánmi spoločenstva sú:
a) zhromaždenie
b) výbor
c) dozorná rada

2. Do orgánov spoločenstva môžu byť volení členovia spoločenstva alebo zástupcovia právnických osôb, ktoré sú  členmi spoločenstva. Členom dozornej rady môže byť fyzická osoba, ktorá je členom spoločenstva.
3. Volebné obdobie orgánov spoločenstva je 5 rokov.

A. Zhromaždenie spoločenstva

1.  Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie. Zhromaždenie sa skladá                zo všetkých členov spoločenstva. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor spoločenstva najmenej raz za rok.

2.  Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní                pred termínom zasadnutia všetkých členov spoločenstva a fond. Výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie zhromaždenia na obvyklom mieste umiestnenia v obci Stráňavy a na webovom sídle Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

3.  V pozvánke na zasadnutie zhromaždenia a v oznámení o zasadnutí zhromaždenia výbor uvedie názov a sídlo spoločnosti, miesto, dátum a hodinu zasadnutia, údaj či ide o čiastkovú schôdzu riadne alebo mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, program zasadnutia a poučenie o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia.

4.  Ak  vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj podiel podľa § 9, ods. 7 zákona alebo ak fond prevádza  podiel vo vlastníctve štátu podľa § 11, ods. 2 zákona, výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia.

5.  Výbor je povinný informovať okresný úrad, pozemkový a lesný odbor o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní odo dňa jeho konania.

6.  Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň tretinu hlasov členov spoločenstva, v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá na návrh splnomocneného zástupcu členov spoločenstva okresný úrad, pozemkový a lesný odbor.

7.  Ak uplynie volebné obdobie orgánov spoločenstva a nie je zvolený nový orgán, zasadnutie zhromaždenia zvolá okresný úrad, pozemkový a lesný odbor.

8.  Do pôsobnosti zhromaždenia patria kompetencie uvedené v § 14, ods. 4 zákona a čl. V., ods., 1 zmluvy o pozemkovom spoločenstve.

9.  Zhromaždenie rozhoduje podľa §14, ods. 7, písm. a), b), d), h) a i) zákona nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov spoločenstva, v ostatných prípadoch zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond.

10. Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo sa obrátiť na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia.

11. Výbor môže rozhodnúť, že zvolá zasadnutie zhromaždenia formou čiastkových schôdzi, keď všetky sa považujú za jedno zasadnutie zhromaždenia. To znamená,               že čiastkové schôdze majú jednotný program a každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzi. Pri rozhodovaní sa sčítajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach.

12. Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na dvoch predchádzajúcich zhromaždeniach v priebehu polroka nezúčastnila hlasovania nadpolovičná väčšina hlasov, podľa ods. 9.

13. Na mimoriadnom zasadnutí zhromaždenia sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov spoločenstva.

14. Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní na zhromaždení taký počet hlasov, aký mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností podľa čl. V., ods. 3 týchto stanov.

15. Zasadnutie zhromaždenia riadi predseda pozemkového spoločenstva, alebo poverený člen výboru, prípadne výborom poverený člen spoločenstva.

16. Organizáciu zasadnutia zhromaždenia, spôsob hlasovania a voľby orgánov rieši hlasovací poriadok, ktorý ako príloha  č . 1 k stanovám, tvorí ich nedeliteľnú časť


B. Výbor

1) Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje zákon, zmluva o pozemkovom spoločenstve alebo stanovy alebo o ktorých tak rozhodne zhromaždenie, ak nie sú zverené iným orgánom spoločenstva. Výbor zastupuje spoločenstvo voči tretím osobám, pred súdmi, štátnymi a inými orgánmi.
2) Členov výboru volí a odvoláva zhromaždenie. Výbor má päť  členov a skladá sa z predsedu, podpredsedu, hospodára-pokladníka a dvoch členov. Predsedu, podpredsedu, hospodára-pokladníka si volí výbor na svojom prvom zasadnutí spomedzi svojich členov. Člen výboru sa pri výkone svojej funkcie môže dať zastúpiť len členom výboru. Členstvo vo výbore je nezlučiteľné s členstvom v dozornej rade.
3) Činnosť výboru  riadi a navonok v jeho mene koná predseda. Predseda zvoláva zasadnutia výboru podľa potreby. Rokovania výboru sa zúčastňujú aj členovia dozornej rady bez hlasovacieho práva. Výbor môže na svoje zasadnutie pozvať aj iných členov spoločenstva rovnako bez hlasovacieho práva.
4) Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na schválenie rozhodnutia výboru je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov.
5) Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu.
6) Funkčné obdobie členov výboru končí uplynutím doby, na ktorú boli zvolení, rozhodnutím zhromaždenia o odvolaní, písomným vzdaním sa funkcie, smrťou.
7) Člen výboru sa môže vzdať svojej funkcie na základe písomného oznámenia doručeného predsedovi výboru. Predseda výboru sa môže vzdať svojej funkcie na základe písomného oznámenia doručeného predsedovi dozornej rady. Vzdanie sa funkcie je účinné ku dňu určenému v písomnom oznámení. Ak tento deň nie je určený, tak ku dňu doručenia písomného oznámenia predsedovi výboru, prípadne predsedovi dozornej rady.
8) Do kompetencie výboru pozemkového spoločenstva patrí najmä:
a) riadenie činnosti spoločenstva a zabezpečovanie úkonov patriacich do pôsobnosti zhromaždenia, na základe schváleného uznesenia zhromaždením alebo v rozsahu delegovaných právomoci týmito stanovami v období medzi zasadnutiami zhromaždenia.
b) predkladanie návrhu na spôsob rozdelenia zisku, prípadne spôsob úhrady straty spolu s ročnou účtovnou závierkou zhromaždenia,
c) zvolávanie zhromaždenia
d) sprostredkovanie ponuky členov spoločenstva na odpredaj spoluvlastníckeho podielu ostatným členom spoločenstva,
e) pozvanie zástupcu fondu a informovanie okresného úradu o konaní zhromaždenia,
f) výkon zamestnávateľských práv a povinností,
g) plnenie uznesení zhromaždenia,
h) zabezpečenie bežných prevádzkových záležitostí, vydáva povolenia vstupu na pozemky spoločnej nehnuteľnosti v zmysle všeobecne záväzných predpisov,
i) vedenie príslušnej dokumentácie spoločenstva,
j) výber právnických osôb a fyzických osôb na zabezpečenie plnenia úloh a cieľov spoločenstva a uzatváranie príslušných zmlúv s týmito subjektmi,
k) vedenie zoznamu členov spoločenstva,
l) prerokovávanie, schvaľovanie a uzatváranie nájomných zmlúv ohľadne výkonu práva poľovníctva,
m) prerokovávanie, schvaľovanie a uzatváranie nájomných zmlúv s užívateľmi a nájomcami ohľadne prenájmu pozemkov vo vlastníctve spoločenstva,
n) vedenie účtovníctva, výkazníctva, a ďalšej evidencie; platobný styk,
o) rozhodnúť, že zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzi,
p) podáva návrhy na ustanovenie člena lesnej stráže, pripadne jeho odvolanie, výber a schválenie odborného lesného hospodára (OLH).

9) Členovia výboru sú povinní zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácii, ktorými by mohla vzniknúť spoločenstvu škoda.
10) Za výbor koná navonok predseda spoločenstva. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a aspoň jedného ďalšieho člena výboru,
11) Výbor zabezpečí spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

C. Kompetencie členov výboru

1) Do kompetencie predsedu výboru spoločenstva patrí najmä:
a) výkonné riadenie spoločenstva medzi zasadnutiami zhromaždenia spoločenstva,
b) riadenie rozvoja spoločenstva, príprava koncepcie a stratégie do budúcnosti,
c) plnenie úloh uložených uznesením zhromaždenia, prípadne výborom,
d) uzatváranie pracovno - právnych vzťahov, obchodno - právnych vzťahov schválených výborom spoločenstva, alebo uznesením zo zhromaždenia spoločenstva,
e) zodpovedá za vedenie zoznamu členov spoločenstva,
f) zastupovanie spoločenstva v jeho oprávnených záujmoch,
g) zvolávanie, príprava a vedenie zasadnutí výboru podľa potreby,
h) príprava, zabezpečenie a vedenie zasadnutí zhromaždenia,
i) kontrola výkonu prác fyzických osôb alebo právnických osôb na základe pracovnoprávnych alebo obchodnoprávnych zmlúv,
j) kontrola plnenia úloh členmi výboru, ktoré im boli uložené rozhodnutím zhromaždenia, prípadne výboru,
k) spolupráca s odborným lesným hospodárom,
l) uplatňovanie vlastníckych práv a dodržiavanie právnych noriem a predpisov spoločenstva.
m) komplexné vedenie agendy spoločenstva.

2) Do kompetencie podpredsedu výboru patrí najmä:
a) zastupuje predsedu výboru počas jeho neprítomnosti a v tom čase preberá všetky jeho práva a povinnosti,
b) spolupráca pri riadení spoločenstva,
c) dohliada na hospodárenie spoločenstva, plnenie úloh uložených rozhodnutím zhromaždenia, prípadne výboru,
d) spolupráca pri príprave a zabezpečení zasadnutia zhromaždenia,
e) kontrola výkonu prác fyzických osôb alebo právnických osôb na základe pracovných alebo obchodných zmlúv.


3) Do kompetencie hospodára-pokladníka výboru patrí najmä:
a) vedenie zoznamu členov spoločenstva,
b) vedenie písomnej agendy spoločenstva,
c) vedenie správy registratúry,
d) plnenie úloh uložených rozhodnutím zhromaždenia, výboru a predsedu
e) vypracovanie zápisníc
f) zabezpečenie vedenia účtovnej písomnej agendy,
g) plnenie úloh uložených uznesením zhromaždenia, výboru a jeho predsedu,
h) predkladanie účtovných dokladov na schválenie predsedovi,
i) vedenie účtovného denníka,
j) vedenie evidencie o pohľadávkach a záväzkoch,
k) vykonáva pokladničné operácie,
l) zodpovedá za fakturáciu, včasné úhrady a stav pokladne,
m) spolupracuje pri ročnej účtovnej závierke,
n) zabezpečuje styk s bankou, daňovým úradom, zdravotnou a sociálnou poisťovňou,
o) má hmotnú zodpovednosť za zverené finančné prostriedky (dohoda o hmotnej zodpovednosti).

Vedenie účtovnej evidencie a spracovanie ročnej účtovnej závierky je zabezpečované  dodávateľsky.

4) Do kompetencie hospodára-lesníka patrí najmä:
a) zodpovedá a zabezpečuje realizáciu lesného hospodárskeho plánu,
b) zodpovedá a zabezpečuje práce vyplývajúce z ročného plánu činnosti,
c) organizuje a zabezpečuje vykonávanie lesnej pestovnej činnosti,
d) organizuje a zabezpečuje ťažbu a manipuláciu s drevom,
e) vykonáva dohľad nad všetkou činnosťou na lesných pozemkoch, pričom úzko spolupracuje s odborným lesným hospodárom,
f) v prípade potreby z členov spoločenstva zriaďuje lesnú odbornú radu ako výkonný orgán výboru, ktorá je trojčlenná vrátane neho, pričom sú uprednostnení členovia s lesníckym vzdelaním a praxou.

D. Dozorná rada
1) Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov. Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu.
2) Dozorná rada má troch členov, každý musí byť členom spoločenstva. Členstvo v dozornej je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.
3) Na čele dozornej rady stojí predseda dozornej rady, ktorého volí dozorná rada z členov dozornej rady.
4) Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve alebo stanov. Dozorná rada má v takom prípade povinnosti výboru.
5) Predseda dozornej rady, prípadne jej členovia majú právo zúčastňovať sa na zasadaniach výboru s hlasom poradným.
6) Dozorná rada predkladá zhromaždeniu správu o svojej činnosti za príslušný rok.


Čl. VII.
Fond

1) Fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu.
2) Fond nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti
a) nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastnícke právo nie je evidované v katastri nehnuteľností,
b) ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané.
3) Fond vykonáva práva člena spoločenstva, len ak zhromaždenie rozhoduje podľa §14, ods. 4, písm. a), b), d), h) a i) zákona, do ktorého patrí:

 schvaľovanie zmluvy o spoločenstve a jej zmeny,
 schvaľovanie stanov a ich zmeny,
 rozhodovanie o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti,
 rozhodovanie o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo družstva,
 rozhodovanie o zrušení spoločenstva.


Čl. VIII.
Zásady hospodárenia spoločenstva

A. Dane a účtovníctvo

1. Základnou činnosťou pozemkového spoločenstva je racionálne hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti a obstarávať spoločné veci vyplývajúce zo spoluvlastníctva k nej. Za tým cieľom vykonáva podnikateľskú činnosť (poľnohospodársku prvovýrobu, hospodárenie v lesoch). Spoločenstvo môže vykonávať aj inú podnikateľskú činnosť, v tom prípade je povinné riadiť sa osobitnými predpismi, a to živnostenským zákonom, Obchodným zákonníkom.

2. Spoločenstvo vedie účtovníctvo podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

3. Podľa  § 12, ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov predmetom dane pozemkového spoločenstva sú príjmy z činností, ktorými dosahuje zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného a pod.

4. U členov pozemkového spoločenstva (fyzické osoby) podiel na výnosoch a majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva nie je predmetom dane.

5. Spoločenstvo, ktoré predstavuje účtovnú jednotku, zostavuje účtovnú závierku v sústave podvojného účtovníctva, ktorá okrem všeobecných náležitostí obsahuje tieto súčasti:
a) súvahu,
b) výkaz  ziskov a strát,
c) poznámky.

6. Podľa zákona o dani z príjmov daňovým výdavkom je tvorba rezerv účtovaná ako náklad na lesnú pestovnú činnosť, vykonávanú podľa zákona o lesoch. Zostatok vytvorenej rezervy na lesnú pestovnú činnosť podľa predchádzajúceho zákona sa považuje za rezervu podľa zákona v sume finančných prostriedkov vložených vlastníkmi  do spoločenstva a určených na lesnú pestovnú činnosť a ochranu lesa.
7. Ak spoločenstvo používa v podnikaní motorové vozidlo zamestnanca, vzniká mu daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel.

B. Predaj stavebného a palivového dreva

1. Pri predaji dreva sa vychádza z aktuálneho cenníka Urbariátu schváleného na Zhromaždení.
2. Pri predaji dreva cudzím odberateľom sa použije ponukové konanie, pri ktorom bude zohľadnená aktuálna trhová cena platná v regióne a vyššie uvedený cenník.

C. Predaj stavebného a palivového dreva členom spoločenstva

1. Podľa stavu realizácie lesného hospodárskeho plánu sa budú uspokojovať nároky členov spoločenstva. O odbere dreva bude vedená evidencia, ktorá bude mať vplyv na prideľovanie dreva v nasledujúcom období.
2. Zodpovednosť a právomoc pri predaji dreva má výbor spoločenstva.
3. Pri predaji dreva bude výbor postupovať nasledovne:
a) výbor zverejní oznam na úradnej tabuli obce Stráňavy a vyhlásením v miestnom rozhlase, pričom určí:
- cenu za 1 meter kubický /m3/ resp. priestorový meter /prm/ dreva pri samo príprave a na skládke,
- množstvo dreva určeného na predaj,
- termín na odobratie, resp.  vyťaženie formou samo prípravy,
- kvalitu drevnej hmoty
b) člen spoločenstva v určenej lehote predloží výboru písomnú žiadosť o odkúpenie dreva, v ktorej uvedie meno a priezvisko, adresu, výšku svojho podielu na spoločnej  nehnuteľnosti, požadované množstvo v m3, alebo v prm,
c) výbor do 15 dní od uplynutia lehoty  na podanie žiadosti  vyrozumie všetkých žiadateľov a v prípade schválenia ich žiadosti vystaví im povolenku na odber, resp. samo prípravu dreva, v ktorej uvedie množstvo dreva, lokalitu, termín na odobratie a výslednú cenu, ktorú žiadateľ do 7 dní zaplatí poštovou poukážkou.
4. Cena za drevo sa určí buď podľa cenníka Urbariátu.
5. Po vykonaní pridelenej samo prípravy dreva, je každý člen povinný vykonať uhadzovanie vetiev, vyčistenie a úpravu priestorov ťažby a ďalšie činnosti podľa pokynov hospodára (lesníka).
6. Vyznačenie ťažby, prebratie upravených priestorov po ťažbe, povolenie na vývoz drevnej hmoty a vysporiadanie finančnej úhrady zabezpečuje  hospodár (lesník).
7. Meranie a hodnotenie vyťaženej drevnej hmoty vykoná hospodár (lesník) za účasti ďalšieho člena výboru.
8. Na vývoz dreva z lesného porastu budú výborom určené vývozné dni v týždni.
9. Pri ťažbe dreva samo prípravou je každá osoba povinná dodržiavať bezpečnostné a protipožiarne predpisy. Ťažbu dreva samo prípravou vykonáva každá osoba na vlastnú zodpovednosť. Pozemkové spoločenstvo a výbor nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné úrazy a vzniknutú škodu.


D. Výkon práva poľovníctva

1. Pozemkové spoločenstvo je spoločenstvom vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, ktorá má v rozhodujúcej miere charakter poľovných pozemkov.
2. Účastníkom konania podľa zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve, v znení neskorších predpisov je pozemkové spoločenstvo, ktoré na základe splnomocnenia obsiahnutého v uznesení zhromaždenia zastupuje štatutárny zástupca alebo v súlade s ust. § 31 Občianskeho zákonníka a §17 Správneho poriadku fyzická osoba, ktorá je členom spoločenstva.
3. V prípade zastupovania fyzickou osobou, výbor je oprávnený vystaviť písomné splnomocnenie, na ktorom budú dva podpisy oprávnených osôb – členov výboru.
4. Právo poľovníctva nemožno postúpiť, patrí vlastníkovi poľovného pozemku. Prenajať sa dá iba výkon práva poľovníctva. Vlastníci poľovného pozemku sa môžu dať v konaniach zastupovať.
5. O využití práva poľovníctva v poľovnom revíri rozhodujú vlastníci na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov.
6. Spoločenstvo pri rozhodovaní o prenajatí výkonu práva poľovníctva deleguje rozhodovaciu právomoc na výbor, ktorý je povinný presadzovať tieto podmienky:
a) ak nedôjde k dohode o výške náhrady za poľovné pozemky spoločenstva, požadovať náhradu za užívanie poľovných pozemkov vo výške výpočtu nájomného pre hlavné druhy zveri, podľa sadzobníka tvoriaceho prílohu č. 2 zákona o poľovníctve,
b) účasť výborom doporučených členov spoločenstva s platným poľovným lístkom na výkone práva poľovníctva u schváleného užívateľa poľovného revíru, pri rešpektovaní pomerného zastúpenia podľa výmery vlastníkov poľovných pozemkov.Čl. IX.
Odmeňovanie


1. Spoločenstvo zabezpečuje plnenie úloh prostredníctvom fyzických osôb a právnických osôb, s ktorými uzatvára pracovnoprávne alebo zmluvné vzťahy. O výške odmeny rozhoduje výbor v závislosti od náročnosti a množstva vykonanej práce.
2. Členom výboru a členom dozornej rady za výkon ich funkcie sa môže poskytnúť odmena vo výške 3 - 4 eura/hod. Podkladom pre určenie výšky odmeny sú pracovné výkazy s uvedením popisu vykonanej práce, časového rozsahu a dátumu kedy bola vykonaná. Časový rozsah práce nesmie byť vyšší ako 40 hod. za kalendárny mesiac u jedného člena orgánu. Výplata odmeny podlieha schváleniu predsedom výboru. a predsedom dozornej rady. Odmeny sa vyplácajú mesačne, vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.
3. Vyplácanie odmien členom výboru a dozornej rady je predmetom dane z príjmov.
4. Príjmami zo závislej činnosti sú podľa §5, ods. 1, písm. d) zákona                    č. 593/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších zmien (ďalej len „ZDP“) odmeny za výkon funkcie v orgánoch spoločenstva. Vyplatené odmeny za výkon funkcie sú príjmom zo závislej činnosti, aj keď nie je uzatvorený pracovný pomer.
5. Pozemkové spoločenstvo ako zamestnávateľ zrazí preddavok ma daň v súlade s § 35 ZDP zo zdaniteľnej mzdy, ktorou je úhrn zdaniteľných príjmov zo zdaňovacie obdobie. Spoločenstvo je povinné odviesť preddavky na daň znížené o úhrn daňového bonusu najneskôr do 5 dní po dni výplaty, poukázaní alebo pripísaní zdaniteľnej mzdy k dobru.
6. Pozemkové spoločenstvo ako zamestnávateľ je pre účely ZDP považované za platiteľa dane.


Čl. X.
Zrušenie a zánik spoločenstva


1. Spoločenstvo sa zrušuje:
a) nadobudnutím vlastníctva k spoločnej nehnuteľnosti jedným vlastníkom,
b) dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva alebo dňom, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
c) zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,
d) rozhodnutím zhromaždenia.

2. Na zrušenie spoločenstva sa primerane vzťahujú ustanovenia o likvidácii spoločnosti, podľa §70 až 75 a) Obchodného zákonníka.

3. Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra.


                                                                         Čl. XI.
Záverečné ustanovenia

1. Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor vykonáva štátny dozor nad spoločenstvom. V jeho kompetencii je upozorniť spoločenstvo na porušenie povinností,  podľa zákona o pozemkových spoločenstvách a uložiť mu povinnosť odstrániť tieto nedostatky v primeranej lehote, ak spoločenstvo:
a) nevedie zoznam podľa § 18, ods. 1 a 2 zákona,
b) nedodrží volebné obdobie orgánov spoločenstva, alebo najmenej raz za rok neuskutoční zhromaždenie.
                  
2. Práva a povinnosti  neupravené týmito stanovami sa riadia zmluvou o spoločenstve a príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov.

3. Doplnenie, zmena alebo zrušenie stanov, prípadne ich časti sa koná formou dodatku schváleného zhromaždením.

4. Stanovy sú vyhotovené v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu.  Jeden rovnopis sa doručuje Okresnému úradu v Žiline, pozemkový a lesný odbor, jeden sa nachádza v agende dozornej rady a dva budú uložené v agende výboru spoločenstva. Členom spoločenstva sú k dispozícii k nahliadnutiu, resp. sa poskytujú kópie v elektronickej podobe na základe žiadosti doručenej predsedovi spoločenstva. Písomné kópie sa poskytujú za úhradu,  ktorá vyrovná vzniknuté náklady.

5. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia zhromaždením spoločenstva. 

            

 Prílohy: 1.) Hlasovací poriadok zhromaždenia.

Hlasovací poriadok společenstva


Mandátová komisia zistí prítomnosť členov a hostí, informuje členov o volebnom poriadku, a spôsobe volenia alebo hlasovania, sčítava výsledky hlasovania, oboznámi s nimi Zhromaždenie společenstva, a napíše výsledky do príslušných dokladov. Zapečatí lístky do obálky s podpismi členov komisie a odovzdá na archivovanie predsedovi spoločnosti.
Hlasovacie lístky sú pridelené členom Zhromaždenia podľa pridelených podielových hlasov a to nasledovne:

p.č. počet podielových hlasov   volebný hlas
1. 1 - 1000   1
2. 1001 - 2000   2
3. 2001 - 3000   3
4. 3001 - 4000   4
5. 4001 - 5000   5
6. 5001  - 6000   6
7.   nad 6001    7

 

 

Stanovy boli schválené zasadnutím na zhromaždení dňa 13. marca 2016 nadpolovičnou väčšinou hlasov, a  to vo výške 79,6, % spoluvlastníckych podielov na spoločnej nehnuteľnosti.

Stráňavy, 13.03.2016

 

 


---------------------------------- ---------------------------------
         Zita Berzáková       Miroslav Lúčan
 predseda dozornej rady   predseda spoločenstva

 

 

                                                                                                ---------------------------------      
           Ján Púček
                                                                                                          člen výboru

Vyhľadávanie


Prihlásenie