Plnenie uznesenia z VZ 2017

                                      Plnenie uznesenia z VZ

 

 

 

Urbariátu pasienkov a lesa, pozemkové spoločenstvo v Stráňavách prijaté na valnom zhromaždení členov dňa 26.3.2017.

 

1.Zabezpečiť výplatu podielov zo zisku roku 2016.

 

   Termín : do 11.4.2017

 

   Plnenie : Splnené 10.4.2017

 

2.Priebežne zabezpečovať  aktualizáciu zoznamu členov urbariátu na základe

 

   dedičských rozhodnutí a zmlúv o prevode vlastníckych práv.

 

   Termín : Priebežne rok 2017

 

   Plnenie : Priebežne rok 2017

 

3.Realizovať všetky úlohy obsiahnuté v lesnom hospodárskom pláne na

 

   rok 2017 a úloh vyplývajúcich zo schválenej správy o činnosti urbariátu na

 

   rok 2017.

 

   Termín : Priebežne rok 2017

 

   Plnenie : Priebežne rok 2017

 

4.Vykonať práce v lese podľa schváleného dlhodobého plánu podľa OLH.

 

   Termín : Priebežne rok 2017

 

   Plnenie : Priebežne rok 2017

 

5.Vykonať inventúru hlasov všetkých členov  podľa množstva pozemku v m2

 

   evidovaných  na Katastrálnom úrade v Žiline.

 

   Termín : Priebežne rok 2017

 

   Plnenie : Priebežne rok 2017 

 

6.Na základe pokynov Okresného úradu pozemkového a lesného hospodárstva

 

   vykonať prerezávku  lesného porastu .

 

   Termín :  rok 2017

 

   Plnenie : Splnené

 

7.Prehodnotiť nájomné zmluvy a dodatky k zmluvám za účelom hodnoty

 

   prenájmu.

 

   Termín :  do 31.5.2017

 

   Plnenie :  Úloha plnená priebežne podľa dohody s nájomcom.

 

8.Prehodnotiť nájomnú zmluvu s DOLVAPOM , s.r.o. Varín  .

 

   Termín : Rok 2017

 

   Plnenie : Splnené k 30.6.2017

 

9.Pokračovať  v revitalizácií pasienkov – trvalé trávnaté porasty

 

   Termín : rok 2017

 

   Plnenie : Priebežne rok 2017

 

10.Uzatvoriť nájomnú zmluvu na vnútorné priestory kúpaliska a parkovacie miesta 

 

    Termín : rok 2017

 

    Plnenie : Splnené

 

11. Valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o zriadení vecného bremena stavby :

 

Stráňavy IBV Pažite – zásobovanie vodou a kanalizácia zrealizovanú na pozemkoch 658/83, 658/56, 658/48, 883/25  v katastrálnom území Stráňavy, kanalizácia  Stoka B DN 300, vodovod DN 110.

 

12. Valné zhromaždenie prehlasuje, že parcely : KN-C 658/36, 922/1, 922/2,

 

 658/64, 658/65, 658/57, 658/49, 897/18, 897/17, 658/83, 658/56, 658/48, 883/25   sú vo vlastníctve Urbariátu pasienkov a lesa, pozemkové spoločenstvo Stráňavy.        

 

13. Valné zhromaždenie schvaľuje prenájom pozemku parcely C KN 885/17 ostatné plochy o výmere 170 m2 k.ú. Stráňavy vytvoreného geometrickým plánom vyhotoveným Annou Panouškovou č. 62/2016 overeným Okresným úradom v Žiline pod č. 1821/2016 z parcely C KN 885/8 k.ú. Stráňavy nájomcom Tomášovi Ondákovi, nar. 2.5.1988 a Monike Ondákovej nar. 26.12.1988, obaja bytom Stráňavy 494/2 a to na dobu 99 rokov odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy za ročné nájomné 82,-€ a to na účel prístupovej cesty k pozemku v ich vlastníctve a k domu, ktorý hodlajú na tomto pozemku postaviť, s tým , že nájomcovia majú právo uskutočniť na prenajatej parcele stavbu prístupovej cesty / príp. spevnenej plochy. Valné zhromaždenie súhlasí so zápisom geometrického plánu vyhotoveného Annou Panouškovou č. 62/2016 overeného Okresným úradom v Žiline pod. č. 1821/2016 do katastra nehnuteľností.

 

14. Valné zhromaždenie súhlasí s prenájmom pozemkov/ alebo ich častí/ patriacich do spoločnej nehnuteľnosti, poveruje výbor spoločenstva uzatváraním nájomných zmlúv, pričom výbor spoločenstva dohodne všetky podstatné náležitosti zmluvy s nájomcom. Tento súhlas neplatí pre nájom spoločnej nehnuteľnosti ako celku, v tomto prípade rozhoduje výlučne valné zhromaždenie.

 

15. Valné zhromaždenie súhlasí so zápisom geometrických plánov týkajúcich sa pozemkov patriacich do spoločnej nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností , za podmienky, že o zápis geometrického plánu do katastra požiada výbor spoločenstva. Geometrický plán bude súčasťou zmluvy, ktorú uzavrie výbor spoločenstva.

 

 

Urbariát Stráňavy

Miroslav Lúčan

predseda

 

Vyhľadávanie


Prihlásenie